توقف موقت چند قلم از محصولات شکرستان و تنها تولید و عرضه ده محصول